Βιο-Περιβάλλον – Βιο-Πολιτισμός: Αξίες για μια Χιλιετία Ειρήνης

 Δρ. Αγνή Βλαβιανού-Αρβανίτη

Πρόεδρος και Ιδρύτρια της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής

Η συνεχής εξέλιξη και ανάπτυξη δημιουργεί ρευστότητα στην κοινωνία και καθιστά την αναγνώριση των προτεραιοτήτων δυσκολότερη. Καθώς εντείνεται το ενδιαφέρον για οικονομική ευημερία, η ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής γίνεται επιτακτικότερη. Η έλλειψη σωστής ανάπτυξης δημιουργεί σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα. Η ασυμβατότητα μεταξύ της ραγδαίας οικονομικής προόδου των βιομηχανικών χωρών και της ανάγκης για οικονομική πρόοδο στις αναπτυσσόμενες χώρες οδηγεί στην ασύδοτη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και δημιουργεί διλήμματα που δεν μπορούν να λυθούν με τα παρόντα κοινωνικο-οικονομικά πρότυπα.

Στο κατώφλι της νέας χιλιετίας δεν έχουμε πια καιρό για χάσιμο. Για να καταπολεμήσουμε τους παράγοντες που οδηγούν στην περιβαλλοντική καταστροφή και να εξασφαλίσουμε την ειρήνη και τη φιλία των λαών, ένα ισχυρό νέο πρότυπο χρειάζεται να αναδειχθεί. Μια προοπτική χιλιετίας στη λήψη των αποφάσεων μπορεί να παρέχει τα απαραίτητα κίνητρα για να αντιμετωπιστούν οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις του μέλλοντος με βάση τις αρχές του “βιο-πολιτισμού”.

Ο βιο-πολιτισμός και η αλληλεξάρτησή μας με όλες τις μορφές ζωής στον πλανήτη αποτελούν ισχυρότατη ενωτική διάσταση για όλον τον κόσμο. Η διεθνής συνεργασία για το περιβάλλον μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα δράσης για τη διάσωση του αγαθού του βίου θα ενδυναμώσει την αλληλοκατανόηση των λαών και θα συνεισφέρει καταλυτικά στην παγκόσμια ειρήνη.