Βιο-Πολιτισμός και Διαχρονικές Αξίες Συνεργασίας

Καθηγητής Ιωάννης Πεσμαζόγλου
τ. Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών

Οι κοινές εμπειρίες και η φιλική επικοινωνία των λαών της Ουκρανίας και της Ελλάδας στηρίζουν την εμπιστοσύνη και τη συμμετοχή μας σε σύγχρονες, γόνιμες συνεργασίες, στις ευρύτερες προσπάθειες για την ενδυνάμωση και κατοχύρωση της ειρήνης και τη συνεννόηση και συμβολή των λαών στη διεθνή επιστημονική και πολιτισμική πρόοδο, που θα στηρίξουν το μέλλον και την προκοπή.

Στην εποχή μας, κορυφαίας σημασίας θέμα και επιδίωξη είναι για όλους τους λαούς η προστασία του “Περιβάλλοντος” και η συστηματική διεθνής συνεννόηση και συνεργασία πάνω στις αρχές, τις διαδικασίες και τις ειδικότερες επιδιώξεις της Βιοπολιτικής, για να εξασφαλισθεί σταθερή βελτίωση και έλεγχος των συνθηκών ζωής, εργασίας και προόδου για όλους τους λαούς – ιδιαίτερα για εκείνους που θέλουν και μπορούν να συμβάλλουν στη θεμελίωση ενός καλύτερου κόσμου. Για να επιτευχθεί η διεθνής συνεννόηση και κινητοποίηση για την προστασία του βιολογικού και γενικότερου περιβάλλοντος, απαιτείται ενεργός και συνεργασία των κρατών ώστε να εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις για την υγεία και την πνευματική προκοπή των λαών.

Δύο είναι οι βασικές κατευθύνσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής, που ενεργά μετέχει στη σημερινή συνάντηση και εκπροσωπείται από την Πρόεδρό της στην Ελλάδα. Κυρίαρχη επιδίωξη είναι η κινητοποίηση επιστημόνων περισσοτέρων ειδικοτήτων, και ο συντονισμός πρωτοβουλιών για να αντιμετωπισθούν προβλήματα του περιβάλλοντος και να εξασφαλισθούν χειρισμοί για μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση απειλουμένων αλλοιώσεων. Η συστηματική αυτή διεθνής συνεργασία απαιτεί συγκέντρωση και κινητοποίηση ερευνητικών πρωτοβουλιών προς διάφορες κατευθύνσεις της διεθνούς επιστημονικής και δημόσιας ζωής. Το ερευνητικό και επιστημονικό αυτό έργο προάγει ειδικότερες δραστηριότητες, για την έγκαιρη ματαίωση αρνητικών επιδράσεων και αλλοιώσεων στη ζωή και την πρόοδο των λαών.

Στα τέλη του 20ου αιώνα και στους μετασχηματισμούς που συντελούνται ή διαγράφονται διεθνώς, είναι επιτακτική η σωστή και υπεύθυνη, ολοκληρωμένη και αποτελεσματική αξιοποίηση επιστημονικών αναλύσεων και προτάσεων, καθώς και των αντίστοιχων διεθνών πρωτοβουλιών και συνεργασιών σε επιστημονικό έργο και οργάνωση για την προστασία της ζωής και τον έλεγχο των αρνητικών επιδράσεων από αλλοιώσεις του περιβάλλοντος.

Επισημαίνεται ότι με την πρόοδο της Βιοπολιτικής, συνδέεται και η ανάπτυξη και εμβάθυνση των διεθνών επιστημονικών συνεργασιών και των εφαρμογών τους. Οι συνεννοήσεις αυτές είναι δυνατό και αναγκαίο να καταστούν αποτελεσματικότερες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προοπτική αυτή, θεμελιώνεται και προάγεται σε συνδυασμό με διαρκώς βαθύτερη με διεθνώς ευρύτερη επικοινωνία και αξιοποίηση επιστημονικών αναλύσεων και εφαρμογών.

Επιβεβαιώνεται επομένως, η ανάγκη και συμβολή μόνιμης και συστηματικής διεθνούς επικοινωνίας, για την προαγωγή και αξιοποίηση επιστημονικών δραστηριοτήτων και προτάσεων, που ενδιαφέρουν όλους τους λαούς και τη διεθνή ζωή. Εκφράζει και μεταφέρει η σημερινή συνάντηση την ανάγκη συνεργασίας στα θέματα Βιοπολιτικής μεταξύ επιστημόνων και ιδρυμάτων διαφόρων χωρών και ειδικοτήτων, με διάφορες ή συγγενείς εμπειρίες. Ενδεικτικά εκ νέου επισημαίνεται η σημερινή παρουσία της κυβερνητικής αντιπροσωπείας από την Ουκρανία. Η ανταλλαγή σκέψεων, η συνεννόηση και η προσέγγιση με αρμόδιους και υπεύθυνους θεσμούς ή ερευνητικά όργανα, θα καταλήξουν σε συγκεκριμένες προτάσεις πάνω σε θέματα πολιτισμικά ή σύγχρονης επικαιρότητας.

Προς τις κατευθύνσεις αυτές είναι εύλογη και αναγκαία η προαγωγή συνεννοήσεων και συνεργασιών μεταξύ κυβερνητικών εκπροσώπων και επιστημονικών οργανώσεων της Ουκρανίας και της Ελλάδας. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο λαοί μας είχαν κοινές εμπειρίες και διαμόρφωσαν δεσμούς σε σημαντικά πεδία, που ξεκίνησαν από τον Αρχαία Κόσμο, αναπτύχθηκαν στους Χριστιανικούς χρόνους και έφθασαν στην εποχή μας με εμπειρίες και εφόδια σύγχρονων εφαρμογών.

Η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής έχει αναλάβει πρωτοβουλίες που συμπράττουν και άλλες συγγενείς οργανώσεις καθώς και επιστήμονες/εμπειρογνώμονες γνώσεων, εμπειριών και εφαρμογών. Η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής αποτελεί στην Ελλάδα και διεθνώς, όργανο υποκίνησης, ανάπτυξης και αξιοποίησης διεθνών συνεργασιών, πού θα αναλαμβάνονται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την παρακολούθηση και την επέκταση και εμβάθυνση επιστημονικών εφαρμογών, αλλά και διεθνών συνεργασιών που ενθαρρύνουν και προάγουν το επιτελικό έργο με την αξιοποίηση νέων επιστημονικών και τεχνικών προτάσεων και των εφαρμογών τους. Οι πρωτοβουλίες για την προστασία και υπεύθυνη αξιοποίηση του περιβάλλοντος, με πρωτεργάτες τις πνευματικές δυνάμεις των συνεργαζομένων λαών και χωρών, είναι κρίσιμες και αποτελεσματικές.

Το συνέδριο που συνέρχεται σήμερα συνδέεται με τις σκέψεις και τα προβλήματα που επισημάνθηκαν για να προαχθούν οργανωτικές και επιστημονικές δημιουργικές συνεργασίες μεταξύ των λαών μας. Η συμμετοχή κυβερνητικής αντιπροσωπείας από την Ουκρανία, με αρμοδιότητες στα θέματα περιβάλλοντος και πυρηνικής ασφάλειας, καθώς και συγγενικά θέματα πολιτισμικής σημασίας και βιομηχανικής ανάπτυξης και οικονομικής προόδου, εξασφαλίζουν γόνιμη εξέλιξη για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των λαών και κοινών προσπαθειών σε σημαντικά θέματα, που ενδιαφέρουν το σύγχρονο κόσμο. Η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής, με τις διασυνδέσεις, συνεννοήσεις της και με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει, καθιστά την Ελλάδα παράγοντα για την ευρύτερη και γονιμότερη διεθνή προστασία του περιβάλλοντος και για της διεθνείς συνεργασίες σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας και πολιτισμικής δημιουργίας, σε συνδυασμό με τη βιομηχανική και οικονομική ανάπτυξη και την πρόοδο των λαών.

Η κυβερνητική αντιπροσωπεία από την Ουκρανία με τη σημερινή συμμετοχή της συνδέεται με τη γενικότερη προοπτική συμμετοχής και συμβολής σε ένα από τα κρίσιμα θέματα της εποχής μας. Αποβλέπουμε σε μια γόνιμη επικοινωνία ευρύτερης σημασίας για τους λαούς και την εποχή μας.